R1
Rawan Khaled
Ahmad Banoun
R2
Ghadah Althbiti
Sarah Bakhsh
Nada Shabbar
R3
Mai Aljawi
Sheraz Elnil
Abrar Salloma
Heba Bayoumi
R4
R5
Hanan Bahammam
Lana Khadrawi
Musab Alsakka
F1
F2
F3
Our best
Junior Ahmad Banoun
Senior Sarah Bakhsh